לקוח/ה יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להשתמש בתוכנת TimeTable . טיימטייבל  ("TimeTable") הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, בפתרונות ושירותים מתקדמים בתכנון, שיבוץ וניהול משמרות באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין TimeTable לבין הגולשים באתר והעושים שימוש בתוכנה , ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל/י להשתמש בכל השירותים המוצעים באתר זה. (להלן - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "TimeTable" – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, וכל מי מטעמה . כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בתוכנה מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר TimeTable ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. TimeTable שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

הגולש באתר והעושה שימוש בתוכנה ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של TimeTable או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של TimeTable .

האחריות לשימוש נכון בתוכנה חלה על המשתמש בלבד, והיא פוטרת את TimeTable מכל אחריות בקשר לכך.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר TimeTable ובשירותים הינם של TimeTable או של צדדים שלישיים שהעניקו ל TimeTable  הרשאה להשתמש בהם במסגרת התוכנה והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, TimeTable  הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת התוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב התוכנה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת TimeTable .

תכני משתמשים

כל תוכן שיועלה לתוכנה על ידי משתמשים, ובכלל זה תמונות, סרטונים מסרים בצ'אט רום'ס ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי משתמשים לאתר ("תכני משתמשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מסכים כי TimeTable רשאית לעשות שימוש בתכנים אישיים לצרכים פניימים בלבד (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות), לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

המשתמש מתחייב לפטור את TimeTable באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לשימוש בתוכנה ולגלישה באתר.

בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את TimeTable בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים לתוכנה, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של Timetable  , והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי TimeTable  בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

TimeTable אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי TimeTable או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל TimeTable מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י TimeTable תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו TimeTable  אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

TimeTable  אינה אחראית לזמינות המידע והשירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמש בתוכנה של TimeTable  ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

TimeTable  עושה כמיטב יכולתה שהתכנים המופיעים בתוכנה לא יהיו חשופים לכל משתמש אחר שאינו מורשה אך היא  אינה אחראית ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מחשיפה.

TimeTable  אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע והמסופקים ו/או המפורסמים על ידי משתמשים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין..

TimeTable  אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בתוכנה ו/או בכל מידע, תכנים ושירותים .

היה ו TimeTable  ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על TimeTable  .

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר ו/או השימוש בתוכנה של TimeTable  ובשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך ש TimeTable   תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. TimeTable  רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של TimeTable .

TimeTable מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות המשתמשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשת עצמה.

בגלישה באתר TimeTable ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי TimeTable תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי מ TimeTable בלבד ושקשור לשירותי החברה באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב ל TimeTable

האפליקציה שלנו עלולה לבקש הרשאות לגישה למיקום שלך מכיוון שהיא מספקת לאירגונך שירות מיקום החתמה למערכת הנוכחות . . אנו מבטיחים להשתמש במידע זה באחריות ולשמור על פרטיות המשתמשים שלנו, תוך כדי שמירה על הנתונים באופן מאובטח ושימוש בהם רק לצורכים שצוינו. . אנו מחויבים לספק שקיפות מלאה למשתמשים שלנו לגבי השימוש בנתונים ולהבטיח שההרשאות שאנו מבקשים הן על מנת לשפר את השירותים שאנו מספקים.

ניתוק, הפסקה ושינויים

TimeTable  רשאית להסיר תכנים ו/או שירותים מהתוכנה או חלקים ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן משתמש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית TimeTable  לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על TimeTable  אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של משתמשים לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

TimeTable  תוכל לשנות מעת לעת את מבנה התוכנה, מראהו, את שירותיו , היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי TimeTable  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשות

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהירה כל גולש ומתחייב כלפי TimeTable  כדלקמן:

·         ללא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;

·         לא לכלול בתכניו חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו' , הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין; /font>

·         לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;

·         לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", " SPAM ” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;

·         ללא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע במשתמשים אחרים בפורום;

·         ללא להטריד משתמשים אחרים בפורום, לא לפגוע במשתמשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;

·        לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·        לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;

·         לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;

·         לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;

·         לא לפרסם פרטים אישים של גולשות אחרות או מספר טלפון;

··         לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים באתר TimeTable  ;

·         ללא להשתמש בשירותים של TimeTable  לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;

·         להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י TimeTable  ;

·         לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים ( Worms ), ואנדלים ( Vandals) ,יישומים מזיקים Malicious Applications) ) וכיו"ב , למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;

·         לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלות;

·        ללא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

·        לא להפנות לכל קישור ( link )) או להכניס הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

משתמש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, ו TimeTable   תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר TimeTable  ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי TimeTable   ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש בתוכנה גם תחת שם משתמש אחר.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.